Algemene boekingsvoorwaarden

Hoe boekt u?

U kunt telefonisch of via internet reserveren. Wij hebben de volgende gegevens nodig: naam en adresgegevens van de aanmelder, e-mailadres en of u een verzekering erbij wilt afsluiten of optionele extra's wilt bijboeken.

Reservering

Na iedere boeking ontvangt u automatisch via de email een bevestiging van uw reservering. In voorkomende gevallen kan de bevestiging binnen 48 uur herroepen worden. Indeling gebeurt op basis van aansluitende boekingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid indien u met meer personen op de camping arriveert dan dat er op de reserveringsbevestiging vermeld staan, daar bij afwijking de toegang kan worden ontzegd. Reserveringen voor jongeren (< 21 jr.) zonder dat die begeleid worden door voor hen verantwoordelijke personen kunnen wij helaas niet accepteren. Op sommige campings worden strengere voorwaarden gehanteerd voor het toelaten voor gasten tot 25 jaar. Camping Sant Angelo Village, Valldaro, La Sirène, Ca'Savio en Californie Plage accepteren geen groepen onder de 25 jaar.

Betaling

U dient een aanbetaling te voldoen gelijk aan 30% van de totale huursom met een minimum van € 100,-, de annuleringsverzekeringspremie en reserveringskosten. Bij online reservering dient u binnen 15 minuten na boeking de aanbetaling te voldoen anders komt de boeking automatisch te vervallen. Pas na ontvangst van deze betaling zijn wij gehouden aan de reservering, onverminderd de betalingsverplichting van de aanmelder. Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aankomst in de accommodatie te zijn voldaan. Bij reservering binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie dient de gehele reissom onmiddellijk te worden voldaan. Indien de aanbetaling en/of het restantbedrag niet binnen de gestelde termijnen zijn voldaan, behouden wij het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten (zie annuleringsvoorwaarden). Bij overschrijding van de betalingstermijn zal € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij nalatige betaling komen alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de aanmelder en zal tevens in rekening worden gebracht de wettelijke rente over het nog openstaande bedrag vanaf de maand na de betalingsdatum, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging.

Wijzigingen in reeds bevestigde reserveringen

Het is mogelijk, op basis van beschikbaarheid, om de camping of periode te wijzigen. Tot 1 februari kunt u kosteloos wijzigen. Na 1 februari wordt een kostenvergoeding van € 25,- per wijziging berekend. Echter kan deze wijziging resulteren in een meerprijs of een deelannulering. Indien u bungalowtent type Blue of Red heeft geboekt dan kunt u alleen omboeken naar een andere camping met type bungalowtent Blue of Red. Voor de bungalowtent Yellow kunt u alleen omboeken naar een andere camping met type Yellow. Voor type Grey geldt hetzelfde. Voor de stacaravans gelden andere regels. Neem hiervoor telefonisch contact op. Heeft u geboekt tegen vroegboekprijzen welke op het moment van wijziging niet meer gelden, dan worden de huidige prijzen berekend. Wijzigen kan alleen voor het desbetreffende seizoen. Tot 8 weken voor aankomst in de accommodatie kan de aanmelder wijzigingen in de reservering aanbrengen met een maximum van 2 keer per boeking. Voor wijzigingen, die binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging worden aangebracht, worden geen kosten berekend, behalve voor reserveringen binnen 8 weken voor aankomst gemaakt. Op wijzigingen, die een gedeeltelijke annulering inhouden (bv. verkorting van de gereserveerde periode), zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Voor wijzigingen ter plaatse brengen wij € 25,- in rekening en worden ook eventuele meerkosten aan u doorbelast.

Annuleringsvoorwaarden

Behoudens reserveringen die binnen 8 weken voor aankomst in de accommodatie zijn gemaakt en bevestigd, kunnen alle overige reserveringen binnen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging kosteloos worden geannuleerd. Men dient schriftelijk te annuleren (dit mag per email). Bij annulering tussen 7 dagen na datum van de reserveringsbevestiging en 8 weken voor aankomst in de accommodatie worden 30% van de huursom, de totale annuleringsverzekering en reserveringskosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 8 weken voor de aankomst in de accommodatie en de dag van aankomst zelf wordt de volledige reissom in rekening gebracht. Wij adviseren u de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering af te sluiten.

Beschikbaarheid

Indien de gereserveerde accommodatie niet kan worden geboden (ter beoordeling van ons), zullen wij de aanmelder hieromtrent omgaand informeren en deze een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aanbieden. Indien de aanmelder hiervan geen gebruik maakt, zullen wij terstond voor terugbetaling van alle ontvangen betalingen zorg dragen. Indien wij eerst in de periode van 10 dagen voor de in de reserveringsbevestiging genoemde datum van aankomst in de accommodatie de aanmelder informeren dat de gereserveerde accommodatie niet kan worden geboden (eveneens ter beoordeling van ons), verplichten wij ons ervoor te zorgen dat de betrokken aanmelder naast terugbetaling van de ontvangen betalingen, ook een vergoeding wordt geboden gelijk aan 10% van de reissom, met een maximum van € 50,- per persoon.

Aansprakelijkheid/gedragsregels

Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, berokkend aan of door gebruikers van de via ons geboden accommodatie, hoe deze schade of dit letsel ook is ontstaan. Deelname aan activiteiten, georganiseerd op of door de camping, geschiedt geheel voor eigen risico. Gebruikers van de via ons geboden accommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke de campinghouder nageleefd wenst te zien door de op zijn terrein aanwezige gasten. De gebruiker van de via ons aangeboden accommodatie die hinder of overlast veroorzaakt of kan gaan opleveren, kan eventueel na een waarschuwing, uit de accommodatie verwijderd worden en uitgesloten van verder verblijf in de accommodatie door de campingeigenaar of de vertegenwoordiger ter plaatse van ons, dit zonder recht op terugbetaling. Uitspraken van medewerkers van ons, in welke functie dan ook, betreffende aansprakelijkheid van ons, binden ons niet. Indien een medewerker van ons door ziekte of andere dringende redenen verhinderd is zijn/haar werk te doen, zal er zo spoedig mogelijk voor vervanging worden gezorgd. In het geval dat dit niet direct geregeld kan worden, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor eventueel hieruit voortvloeiende kosten. Huisdieren: op enkele campings is het toegestaan huisdieren mee te nemen. Het is echter niet toegestaan huisdieren zonder toezicht in de accommodatie achter te laten. Voor eventuele schade of verontreiniging is de eigenaar van het dier aansprakelijk. In de stacaravans zijn huisdieren niet toegestaan. Roken: In onze bungalowtenten en stacaravans is het niet toegestaan om te roken.

Niet helemaal tevreden?

Het reisprogramma is, evenals de overige informatie die de aanmelder wordt toegestuurd, met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er is alles aan gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de accommodatie en de bestemmingen. Mocht het gebodene desondanks niet overeenkomstig de verwachtingen zijn, waarbij ook de gebruiken en de gewoonten van het land en de plaats waar de accommodatie wordt geboden in acht worden genomen, dient de gebruiker van de accommodatie onze medewerker op de camping hierover schriftelijk te informeren. Deze zal trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Indien desondanks aanleiding voor een gerechtvaardigde klacht blijft bestaan, dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de laatste overnachting in de accommodatie schriftelijk te worden ingediend, t.a.v. afd. Cliëntenservice. Tentsetters is niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouwof onderhoudsactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluids-, stank- of wateroverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. zwembad en Wi-Fi) en omstandigheden waarvoor de verantwoording bij de campingeigenaar ligt. Hiervoor kunnen wij dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Prijzen

De in dit programma vermelde prijzen zullen, behoudens eventuele publicatiefouten, niet voorziene BTW-toeslagen en werkelijk evidente vergissingen, ongewijzigd blijven gedurende de gehele geldigheidsperiode van dit programma. De prijzen zijn geldig bij voorafgaande reservering. De aanbiedingen gelden niet bij boekingen ter plaatse op de camping. De informatie is gebaseerd op gegevens van derden, zoals bekend per 01-12-2015. De prijzen op de website van Tentsetters zijn niet bindend. Tentsetters behoudt zich het recht voor de prijzen en kortingsregelingen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen. Bij boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op uw bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door Tentsetters naar u is verzonden. Lokale heffingen voor onze campings in Italië en Kroatië betaalt u ter plaatse.